اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند VARTA
 • قیمت تومان

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3V
 • نوع باطری لیتیوم
 • برند VARTA
 • قیمت تومان

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 3.6V
 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان

اطلاعات تکميلي

 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 7.2V
 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان

اطلاعات تکميلي

 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان

اطلاعات تکميلي

 • ظرفیت 1.2V
 • نوع باطری قابل شارژ
 • برند VARTA
 • قیمت تومان